Navigatie
CONTROLE BE-BIO-02
NETELVUUR BVBA Veldhoek 33 9931 Oostwinkel BTW BE 0477.241.186 RPR Gent info@netelvuur.be
KBC 735-0060638-01 IBAN BE43 7350 0606 3801 BIC KREDBEBB 09/259.98.91 0472/73.45.18

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Alle verkopen door Netelvuur BVBA zijn onderworpen aan de hierna beschreven verkoopsvoorwaarden. De koper wordt geacht deze verkoopsvoorwaarden te hebben aanvaard, zelfs al komen deze niet overeen met de verkoopsvoorwaarden van de koper. Elke afwijking moet schriftelijk gemeld worden aan Netelvuur BVBA en ook uitdrukkelijk door Netelvuur BVBA worden aanvaard. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn essentiële bedingen van al onze verkoopcontracten.

1. Bestellingen
Elke bestelling die niet schriftelijk wordt geprotesteerd door de koper binnen de 24 uur na ontvangst is bindend. Indien de koper het contract desalniettemin wenst te annuleren, wordt er bij wijze van schadevergoeding automatisch en zonder ingebrekestelling een bedrag gelijk aan 20% van de overeengekomen verkoopprijs aangerekend. Deze schadevergoeding zal in voorkomend geval aangerekend worden op de reeds ontvangen voorschotten.

2. Leveringsverplichting en -termijn
Overmacht, zoals b.v. overheidsmaatregel, vorst, transportbelemmering, staking, enz. geeft Netelvuur BVBA het recht de leveringsverplichtingen geheel of gedeeltelijk te vernietigen, ofwel te verlengen of later uit te voeren. Indien een leveringstermijn wordt bepaald gebeurt dit enkel bij wijze van informatie. Indien de bepaalde leveringstermijn door Netelvuur BVBA niet wordt gehaald, kan dit geenszins worden gekwalificeerd als een tekortkoming vanwege Netelvuur BVBA aan zijn contractuele verplichtingen, en kan geen boete of schadeloosstelling van welke aard ook worden opgelegd aan Netelvuur BVBA.

3. Waarborg
De waarborg is deze gesteld door de producent, hetzij Netelvuur BVBA of een derde, van de geleverde goederen en beperkt zich tot het vervangen van de gebrekkig bevonden producten. De koper kan zich niet op de waarborg beroepen indien hij wat aan het geleverde goed wijzigt.

4. Eigendomsvoorbehoud en transport
Alle producten worden verkocht, genomen en aanvaard te Netelvuur BVBA. Het transport of de verzending van de producten gebeurt steeds op kosten en risico van de koper, zelfs wanneer het transport door Netelvuur BVBA wordt uitgevoerd. De verpakking wordt aangerekend op de factuur. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behoudt Netelvuur BVBA het eigendomsrecht op de geleverde goederen, voor de volledige betaling van de prijs, zelfs indien de goederen bewerkt worden.

5. Betaling
Facturen zijn betaalbaar te Oostwinkel uiterlijk binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur zonder dat de betaling de 21 dagen na factuurdatum mag overschrijden. De betalingen geschieden zonder korting. Elke vertraging in de betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest doen lopen van 1% per maand ten laste van de koper, tot op de dag van de betaling. Bij ontbrekende of slechts gedeeltelijke betaling op de vervaldag van de factuur, met name 21dagen na factuurdatum, vervallen bovendien alle gegeven waarborgen en wordt de som van de factuur onmiddellijk opeisbaar, verhoogd met 12 % met een minimum van 40 euro ten titel van conventionele schadevergoeding.

6. Betwisting en rechtsmacht
Elke betwisting of protest nopens een factuur moet schriftelijk aan Netelvuur BVBA worden gemeld binnen de 8 dagen na ontvangst hiervan, zoniet wordt de factuur beschouwd als aanvaard. Alleen de rechtbanken van Zomergem, Eeklo en Gent zijn bevoegd bij inleiding van geschillen.

7. Schadebeding
Indien een factuur slechts gedeeltelijk of niet betaald blijft meer dan 30 dagen na de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het bedrag van de factuur nogmaals worden verhoogd met 10% en dat met een minimum van 40 euro. Deze verplichting doet geen afbreuk aan de verplichtingen bepaald in punt 5.

ALGEMENE VOORWAARDEN GROEPSCURSUSSEN
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen met open inschrijving.

Aanmelding en inschrijving

1. Aanmelding als cursist gebeurt door toezending van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier of door het invullen en verzenden van het elektronische inschrijfformulier. De overeenkomst komt in beide gevallen tot stand door een schriftelijke ontvangstbevestiging binnen één week na ontvangst van het inschrijfformulier. Indien blijkt dat de toelating in een cursus of vervolgcursus niet haalbaar is, wordt de inschrijving tenietgedaan.
2. De cursussen vinden enkel plaats bij voldoende inschrijvingen. Bij meer aanmeldingen dan er plaatsen zijn, volgt deelname in de volgorde van aanmelding. Op dat moment wordt tevens een wachtlijst aangelegd.
3. De rekening wordt rechtstreeks naar de cursist gestuurd.
4. Inschrijfformulieren waarop wordt aangegeven dat het cursusgeld door een bedrijf of instelling zal worden voldaan, dienen door een daartoe bevoegd persoon mee ondertekend te worden. Daarbij dienen de volledige naam en adresgegevens van deze instantie te worden genoteerd. De rekening wordt in dat geval naar deze instantie gestuurd. De cursist blijft echter medeverantwoordelijk voor de betaling.

Cursusgeld

1. Bij inzending van het ondertekende inschrijfgeld, verplicht de cursist of instantie zich tot het betalen van het volledige cursusgeld.
2. De vermelde prijzen zijn exclusief lesmateriaal, tenzij expliciet anders vermeld. De cursusprijzen staan vermeld in de meest recente informatie over groepscursussen van het jaar waarin de cursussen verzorgd worden, ongeacht of de cursist deze kent.
3. Uitzonderlijk en in overleg met Netelvuur kan een cursusfactuur in termijnen worden betaald. De volgende termijnen zijn dan van toepassing:
- voor jaarcursussen: 4 termijnen;
- voor intensieve dagcursussen: 3 termijnen;
- voor reguliere en avondcursussen: 2 termijnen.
Voor betaling in termijnen wordt een bedrag van 25.00 € aan administratiekosten in rekening gebracht.
4. Annuleringen kunnen alleen schriftelijk (aangetekende brief of email) gebeuren tot 14 dagen voor de aanvang van de cursus. De datum van ontvangst geldt als annuleringsdatum.
Bij annulering van de inschrijving worden de volgende administratiekosten in rekening gebracht:
- voor semester- en jaarcursussen: 50,00 €;
- voor korte trainingen en workshops: 25,00 €.
Voor annuleringen die niet tijdig gebeuren wordt het volledig cursusgeld aangerekend.

Intellectuele eigendom

Het lesmateriaal dat tijdens de cursus uitgereikt wordt is uitsluitend bestemd voor de deelnemers van de cursus. Het auteursrecht c.q. copyright op het lesmateriaal berust bij Netelvuur. De cursist is ertoe gehouden het auteursrecht c.q. copyright te respecteren. Dit recht houdt onder meer in dat zonder schriftelijke toestemming van Netelvuur niets van het werk mag worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter beschikking gesteld aan derden en dit door middel van druk, fotokopie of elk ander medium.

Vervanging docent

Netelvuur is steeds gerechtigd een docent te vervangen door een andere docent in geval van ziekte of andere dwingende redenen.

Privacywetgeving

Persoonsgegevens worden door Netelvuur strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Door de ondertekening van het inschrijfformulier krijgt Netelvuur toestemming voor manuele of automatische verwerking van de uit dit formulier verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden of eigen activiteiten.

Klachtenprocedure

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld door Netelvuur. Informatie over de procedure kan worden verkregen via de website.

Weigering toegang

Netelvuur kan de toegang tot de cursus ontzeggen ingeval van wanprestatie. Wanprestatie houdt in het niet of het niet tijdig betalen van het cursusgeld, maar ook het zich niet houden aan de orde- en veiligheidsvoorschriften.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2018 Netelvuur | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel